Projektas „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ skirtas Klaipėdos m. delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams (jaunimas iki 29 metų). Projekto veiklos vykdomos VšĮ „Liberi“ vaikų ir jaunimo dienos centro patalpose – S. Šimkaus g. 17a, Klaipėdoje. Viso projekto laikotarpiu (nuo 2020 06 02 iki 2021 11 02) paslaugos bus teikiamos ne mažiau kaip 60 delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojamos ir vykdomos prevencinės veiklos, sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai, padedant socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą.

Projekto veiklos:  kultūrinių, socialinių veiklų organizavimas, panaudojant edukacijas (audiovizualiniai, teatro, režisūros, muzikos kūrybiniai užsiėmimai), patyriminius mokymus (maisto gamybos dirbtuvės, pažintinės ekskursijos, sporto veikla), meno ir judesio terapiją (dailė, žaidimai), kurių pagalba vaikai ir jaunuoliai gebės geriau save pažinti, ugdyti ir pristatyti. Taip pat psichologinės paramos ir konsultavimo, bendravimo ir kt. paslaugos.

Projekto veiklose skatinama savanoriška veikla, projekto įgyvendinimui bus pasitelkta ir apmokyta ne mažiau kaip 10 savanorių.

Projektas prisidės siekiant Veiksmų programos, patvirtintos Europos komisijos 2014 m. rugsėjo 8d. sprendimu Nr. C(2014)6397 nuostatoms, 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ projektinėmis veiklomis, kurios padidins socialinių bei psichologinės paramos ir konsultavimo paslaugų prieinamumą tikslinėje teritorijoje ir vystys bendruomenėje teikiamas paslaugas. Projekto metu organizuojant prevencines veiklas bei organizuojant  savanorišką veiklą, bus siekiama sumažinti delinkventinio elgesio vaikų ir jaunuolių patiriamą socialinę atskirtį, padidinti tiek savanorių tiek tikslinės grupės atstovų įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą. 

VšĮ „Liberi“ vykdomo projekto „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams” paslaugos:

  1. Kūrybinės edukacijos, audiovizualinių menų: foto, video ir audio užsiėmimai. Tikslas: pagreitinti vaikų ir jaunų žmonių socializaciją, lavinant jų kūrybiškumą, jaunimo susidomėjimą įvairiomis veiklomis (pvz. fotografavimas, filmavimas, montavimas, darbas su foto ir garso aparatūra), įgyjant patirtį. Vyks 12 edukacijų, gali dalyvauti iki 15 asmenų.
  2. Teatro, režisūros ir muzikos kūrybinės dirbtuvės. Tikslas: lavinti tikslinės grupės atstovų saviraišką, komandinį darbą, gebėjimą komunikuoti ir siekti bendro tikslo. Taip pat- pagerinti savo socialinius gebėjimus. Vyks 8 edukacijos, gali dalyvauti iki 15 asmenų.
  3. KM5 – kūrybinio mąstymo penkiakovės kūrybinės edukacijos. Tikslas: dalyvaujant KM5 užduočių, scenarijų ir vaidmenų atlikime bei kūrime aktyvuojami ir lavinami 5 kūrybinio mąstymo įpročiai (vaizduotė, smalsumas, atkaklumas, nuosekli praktika, bendradarbiavimas) ir 5 mąstymo tipai (analitinis, loginis, strateginis, kritinis ir divergentinis). Vyks 10 edukacijų, gali dalyvauti iki 15 asmenų.
  4. Integruoti dailės terapijos užsiėmimai. Dailės terapijos, testų, vizualizacijos pratimų užsiėmimai, ugdant vaikų ir jaunimo emocinį intelektą naujais, mokslu pagrįstais metodais. Viso vyks 10 užsiėmimų. Užsiėmime gali dalyvauti iki 6 tikslinės grupės atstovų.
  5. 120 individualių konsultacijų ir 60 grupinių savianalizės konsultacijų. Individualių konsultacijų trukmė- 1 val., grupinių konsultacijų trukmė- 4 val. Grupės dydis: iki 6 asmenų. Savianalizės konsultacijos prisidės prie tikslinės grupės įgūdžių plėtojimo, padedančių įsijungti į socialinio dalyvavimo procesą.
  6. Maisto ruošimo užsiėmimai. Vaikai ir jaunuoliai patys dalyvaus maisto gaminimo procese. Maisto gamybos užsiėmimų tikslas: skatinti bendradarbiavimą, savarankiškumą, draugiškumą, dalinimąsi. Kartu valgant pietus formuojamas bendruomenės jausmas, kas mažina socialinę atskirtį ir įgalina vystyti tarpasmeninius santykius, savivertės augimą ir jausmą būti reikalingu. Grupės maisto ruošai bus formuojamos pagal poreikį nuo 5 iki 8 tikslinės grupės atstovų, paskirstant maisto ruošos darbus kiekvienam dalyviui. Užsiėmimų laikas: ~2 val.
  7. Edukacinės išvykos. Išvykos į muziejus, kultūros įstaigas, gamtą ir kt. Vienos išvykos metu planuojamas dalyvių skaičius: 5 tikslinės grupės atstovai.

Projekto trukmė – 18 mėn.

Šis projektą finansuojamas Europos socialinio fondo ir Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis.

Kviečiame atvykti pas mus į vaikų dienos centrą ir aptarti dalyvavimą pasirinktose projekto veiklose. Norime patikslinti, kad projekto veiklose gali dalyvauti vaikai ir jaunuoliai (iki 29 m.) turintys patvirtinantį dokumentą dėl elgesio sunkumų iš PPT arba PSC ir t.t.

Kontaktas pasiteiravimui ir bendradarbiavimui:

Direktorė Rita Čėsnaitė
mob. 8 698 57 207
el. p. info.liberivaikai@gmail.com